• Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy pod adresem www.sklep.cukierniakowalscy.pl prowadzi firma WYROBY CUKIERNICZE KOWALSCY S.C, Warszawa, ul. Grochowska 173/175, 04-111 Warszawa, NIP 1130028983, REGON 008338164
 2. Sklep zajmuje się sprzedażą wyrobów cukierniczych (ciatka, ciasta, torty)
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. Sprzedawca – WYROBY CUKIERNICZE KOWALSCY S.C. GROCHOWSKA 173/175 04-111 WARSZAWA, NIP: 113-00-28-983, REGON 008338164
  2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w sklepie internetowym
  3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę̨ pod adresem www.sklep.cukierniakowalscy.pl;
  4. Regulamin – niniejszy regulamin;
  5. Produkt – każdy wyrób dostępny do zamówienia w Sklepie;
  6. Zakup – oświadczenie woli Klienta, mające na celu zawarcie umowy sprzedaży na wybrane Produkty, w którym określono rodzaj i liczbę Produktów;
  7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Zasady składania Zamówień

1. Przy składaniu zamówienia Klient podaje adres e-mail, imię nazwisko, numer telefonu oraz w przypadku wyboru dostawy podaje adres, oraz akceptuje Regulamin, Politykę prywatności i Politykę Ciasteczek.

2. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość i prawidłowość podanych przez niego danych.

3. Klient może założyć konto podając adres e-mail i hasło. Założenie Konta oraz korzystanie z niego jest bezpłatne.

4. Klient w każdym czasie może usunąć swoje Konto poprzez wysłanie wiadomości e-mail z takim żądaniem do Sprzedawcy.

3. Zasady zawarcia umowy

1. Klient dokonuje wyboru Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu poprzez dodanie wybranego Produktu do koszyka (wirtualnego);

2. Klient podaje dane, na jakie ma zostać wystawiona faktura

3. Klient zobowiązany jest do zapoznania i akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności i Polityki Ciasteczek. Zamówienie zostanie zatwierdzone poprzez kliknięcie przycisku „zamów i zapłać”;

4. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji dopiero po zatwierdzeniu płatności, oraz zaakceptowaniu przez pracownika Sklepu. O tym, czy zamówienie zostało zaakceptowane i przyjęte do realizacji Klient zostanie poiadomiony w wiadomości mailowej.

5. Dodanie Produktów do koszyka nie oznacza ich zakupu bądź rezerwacji.

6. W okresach okołoświątecznych zastrzegamy dostępność tylko wybranego asortymentu.

7. Klient powinien wypełnić wszystkie niezbędne pola formularza oprócz tych, które zostały wskazane jako opcjonalne.

8. Z uwagi na dostawę własnymi środkami transportu wybrana godzina dostawy może zostać zmieniona, o planowanej godzinie dostawy Klient zostanie powiadomiony e-mailem lub wiadomością sms.

9. Z uwagi na charakterystykę sprzedawanych produktów, zamówienia należy składać z wyprzedzeniem. Czas realizacji zamówienia może wynosić od 1 do 6 dni. Informacja dotycząca okresu wyprzedzenia, z jakim należy złożyć Zamówienie na dany Produkt, jest podana w opisie Produktu.

10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Klient jest informowany mailowo o każdorazowej zmianie statusu Zamówienia.

11. W razie konieczności wprowadzenia zmian w zamówieniu, kontaktujemy się mailowo lub telefonicznie z Klientem w celu uzgodnienia zmian.

12. Z momentem otrzymania przez Klienta potwierdzenia mailowego, zostaje zawarta umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Zamówienie nie zostaje złożone w przypadku braku dokonania płatności przez Klienta (jeśli została wybrana opcja szybkiej płatności internetowej, lub przelewem bankowym)

13. Dokonanie zakupu Produktu dokumentowane jest wystawieniem faktury VAT, lub paragonu. W przypadku wystawiania faktury VAT, Klient jest zobowiązany do podania danych firmy wraz z numerem NIP (w przypadku kwoty zamówienia do 450 zł brutto Klient, będzie zobowiązany do podania jedynie numeru NIP).

14. Zamówienie należy odebrać w Cukierni Wyroby Cukiernicze Kowalscy s.c., Grochowska 173/175 04-111 Warszawa, lub odebrać Zamówienia od Kierowcy Cukierni.

15. W przypadku opóźnienia w odbiorze osobistym zamówionych Produktów, Klientowi zostanie przesłane przypomnienie drogą mailową, i/lub skontaktujemy się telefonicznie na podany w Zamówieniu numer telefonu.

16. Z uwagi na specyfikę sprzedawanych Produktów, jako że są to produkty świeże, Klient, odbierając Produkt, zobowiązany jest sprawdzić stan Produktu, jego całość, kompletność, nienaruszalność i zgodność z Zamówieniem

17. Informacje dotyczące alergenów znajdują się w opisie każdego Produktu. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z nimi, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wybór produktu z alergenami

4. Ceny i formy płatności

 1. Zamieszczone ceny wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT- jeśłi dotyczy.
 2. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania zmian w Produktach oraz ich cenach
 3. Klient ma obowiązek zapłacić za zamówione Produkty. Płatność powinna być zrealizowana za pośrednictwem dostępnych w Sklepie systemów płatności. Płatność za Zamówienie musi zostać dokonana w 100% wartości złożonego Zamówienia.
 4. Potwierdzenie złożenia Zamówienia jest wysyłane przez Sprzedawcę do Klienta po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia prawidłowego dokonania płatności przez Klienta od operatora płatności.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 1. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

 • * Visa
 • * Visa Electron
 • * MasterCard
 • * MasterCard Electronic
 • * Maestro”

       7. Warunki realizacji płatności są określone szczegółowo przez operatorów płatności

5. Reklamacje

 1. Na Sprzedawcy spoczywa obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. Sprzedawca ma obowiązek do usunięcia wady, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny, lub odstąpienia od umowy.
 2. Wymienione uprawnienia przysługują wyłącznie Klientom będącym Konsumentami.
 3. Reklamację można złożyć poprzez adres email cukierniakowalscy.sklep@wp.pl, lub złożyć pisemnie w Cukierni
 4. W reklamacji należy wskazać:
  1. dane Klienta (imię i nazwisko lub nazwa), dane kontaktowe,  opis Produktu, objętego reklamacją lub innych okoliczności uzasadniających reklamację,
  2. przedstawić dowód zakupu (np.: potwierdzenie przelewu, potwierdzenie Zamówienia).
 5. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, do 7 dni roboczych.
 6. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie udzielona drogą elektroniczną na podany adres e-mail wskazany w reklamacji bądź pisemnie.
 7. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, Konsument ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według obowiązujących przepisów prawa.
 8. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów po zakończeniu postępowania reklamacyjnego są bezpłatne.

6. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 3) i 4) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w związku z zawarciem umowy, w której przedmiotem świadczenia:
  1. jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 2. Sprzedawca dopuszcza jednak możliwość odstąpienia od umowy przez Klienta na 72 godziny przed planowanym odbiorem lub dostawą zamówienia. Data odbioru/ dostawy zamówienia podana przez Klienta na formularzu zamówienia. Klient może odstąpić od umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres
  cukierniakowalscy.sklep@wp.pl, wówczas zostanie dokonany zwrot płatności.

7. Zasady zwrotu płatności dokonanych przez Klienta

 1.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, zwrot ten nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia obowiązku Sprzedawcy do zwrotu należności
 2. Jeśli identyfikacja rachunku bankowego jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym poprzez e-mail. Zwrot należności zostanie dokonany na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

8. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca oświadcza, że jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 2. Klient, który rozpoczął korzystanie z usług objętych Regulaminem lub wyraził zgodę na przestrzeganie Regulaminu, zawiera jednocześnie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną objętych Regulaminem.

9. Postanowienia końcowe

 1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem następujących sposobów komunikacji:
  1. adres email: cukierniakowalscy.sklep@wp.pl;
  2. nr telefonu: +48 813 22 65, 601-330-700  w godzinach od 10.00 - 18.00
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca poinformuje o tym Klientów, publikując najnowszą wersję Regulaminu na Stronie oraz zamieści wiadomość o zmianie Regulaminu na Stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu będzie wchodzić w życie w ciągu 14 dni, przy czym Klientów dokonujących Zamówienia przed wejściem w życie zmiany obowiązuje Regulamin z chwili złożenia Zamówienia.
 3. Klienci posiadający Konto mają prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Wypowiedzenia można dokonać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Złożenie wypowiedzenia jest tożsame z rezygnacją z korzystania z Konta przez Klienta. Złożenie wypowiedzenia dla Sprzedawcy oznacza konieczność usunięcia przetwarzanych danych Klienta, jednakże Sprzedawca jest uprawniony do przechowywania kopii, w takim zakresie jaki jest wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu w ww. terminie oznacza akceptację zmienionego Regulaminu, przy czym przy pierwszym logowaniu Klient będzie mógł złożyć Zamówienie po zaakceptowaniu nowej treści Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do umów zawieranych pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą na odległość stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.)
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 3 grudnia 2022 roku.